[ToMo] Nhóm Tính Cách ENTJ (Nhà Điều Hành) Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

*Bài
viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh.

Thời gian của bạn là giới hạn, vì vậy đừng lãng phí
nó khi sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi giáo điều – đang sống
với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của ý kiến
​​của người khác làm mất
đi giọng nói bên trong của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để theo dõi trái
tim và trực giác của bạn. Họ bằng cách nào đó đã biết những gì bạn thực sự muốn
trở thành. Mọi thứ khác là thứ yếu.

Steve Jobs

Your time is limited,
so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which
is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of
others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the
courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you
truly want to become. Everything else is secondary.

-Steve Jobs

ENTJ là các nhà lãnh đạo sinh ra tự nhiên. Những người
có loại cá tính này thể hiện những món quà của uy tín và sự tự tin, và quyền lực
của dự án theo cách thu hút đám đông với nhau sau một mục tiêu chung. Nhưng không
giống như nhóm tính cách Feeling (F), ENTJ được đặc trưng bởi mức độ hợp lý thường
tàn nhẫn, sử dụng sự quyết tâm và tâm trí sắc bén của họ để đạt được bất kỳ kết
thúc nào mà họ đã đặt ra cho bản thân. Có lẽ tốt nhất là họ chỉ chiếm ba phần
trăm dân số, vì sợ rằng họ áp đảo những loại cá tính nhút nhát và nhạy cảm tạo
nên phần lớn phần còn lại của thế giới – nhưng chúng tôi có ENTJs để cảm ơn nhiều
doanh nghiệp và tổ chức chúng tôi cho phép mỗi ngày.

ENTJs are natural-born leaders. People with this personality
type embody the gifts of charisma and confidence, and project authority in a
way that draws crowds together behind a common goal. But unlike their Feeling
(F) counterpart, ENTJs are characterized by an often ruthless level of
rationality, using their drive, determination and sharp minds to achieve
whatever end they’ve set for themselves. Perhaps it is best that they make up
only three percent of the population, lest they overwhelm the more timid and
sensitive personality types that make up much of the rest of the world – but we
have ENTJs to thank for many of the businesses and institutions we take for
granted every day.

Hạnh phúc nằm trong
niềm vui của thành tựu

Nếu có bất cứ điều gì nhóm
ENTJ thích, thì đó là một thử thách đúng nghĩa, dù lớn hay nhỏ, và họ tin chắc
rằng nếu có đủ thời gian và nguồn lực, họ có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào.
Chất lượng này làm cho những người có tính cách doanh nhân xuất sắc, và khả
năng suy nghĩ chiến lược và tập trung lâu dài trong khi thực hiện từng bước
trong kế hoạch của họ với sự quyết tâm và chính xác khiến họ trở thành những
nhà lãnh đạo kinh doanh mạnh mẽ. Quyết tâm này thường là một lời tiên tri tự
hoàn thành, vì nhóm tính cách ENTJs đẩy mục tiêu của họ thông qua với ý chí
tuyệt đối, nơi những người khác có thể từ bỏ và tiếp tục, và bản chất
Extraverted (E) của họ có nghĩa là họ có khả năng đẩy mọi người khác cùng với
họ.

Mục lục

Happiness Lies in the Joy of Achievement

If there’s anything ENTJs love, it’s a good challenge,
big or small, and they firmly believe that given enough time and resources,
they can achieve any goal. This quality makes people with the ENTJ personality
type brilliant entrepreneurs, and their ability to think strategically and hold
a long-term focus while executing each step of their plans with determination
and precision makes them powerful business leaders. This determination is often
a self-fulfilling prophecy, as ENTJs push their goals through with sheer
willpower where others might give up and move on, and their Extraverted (E)
nature means they are likely to push everyone else right along with them,
achieving spectacular results in the process.

Tại bàn đàm phán, có thể là
trong môi trường doanh nghiệp hoặc mua xe hơi, ENTJs chiếm ưu thế, không ngừng
và không khoan nhượng. Điều này không phải là vì họ lạnh lùng hoặc xấu xa – Phần
nhiều là do tính cách của ENTJ thực sự thích thú với thử thách, trận chiến trí
thông minh, kẻ phản bội đến từ môi trường này, và nếu phía bên kia không thể
theo kịp, đó là không có lý do cho ENTJs để gấp trên nguyên lý cốt lõi của
chính họ về chiến thắng cuối cùng.

At the negotiating table, be it in a
corporate environment or buying a car, ENTJs are dominant, relentless, and
unforgiving. This isn’t because they are coldhearted or vicious per se – it’s
more that ENTJ personalities genuinely enjoy the challenge, the battle of wits,
the repartee that comes from this environment, and if the other side can’t keep
up, that’s no reason for ENTJs to fold on their own core tenet of ultimate
victory.

Nếu có bất kỳ ai tôn trọng
ENTJ, thì đó là người có thể đứng lên với họ về trí tuệ, người có thể hành động
với độ chính xác và chất lượng tương đương với chính bản thân họ. Tính cách của
ENTJ có một kỹ năng đặc biệt trong việc nhận ra tài năng của người khác, và
điều này giúp cả hai nỗ lực xây dựng nhóm của họ (vì không ai, dù có rực rỡ, có
thể làm mọi thứ một mình), và giữ cho ENTJ không hiển thị quá nhiều kiêu ngạo
và hạ mình . Tuy nhiên, họ cũng có một kỹ năng cụ thể trong việc gọi ra những
thất bại của người khác với một mức độ lạnh nhạt của sự vô cảm, và đây là nơi
mà ENTJ thực sự bắt đầu gặp rắc rối.

If there’s anyone ENTJs respect, it’s someone who is able
to stand up to them intellectually, who is able to act with a precision and
quality equal to their own. ENTJ personalities have a particular skill in
recognizing the talents of others, and this helps in both their team-building
efforts (since no one, no matter how brilliant, can do everything alone), and
to keep ENTJs from displaying too much arrogance and condescension. However,
they also have a particular skill in calling out others’ failures with a
chilling degree of insensitivity, and this is where ENTJs really start to run
into trouble.

Tu luyện Khoa học về mối
quan hệ con người

Cultivating the Science of Human Relationships

Biểu
hiện cảm xúc không phù hợp với bất kỳ loại Phân tích nào, nhưng vì bản chất
Extraverted (E) của họ, khoảng cách của ENTJs từ cảm xúc của họ đặc biệt là
công khai và cảm thấy trực tiếp bởi một dải người rộng lớn hơn nhiều. Đặc biệt
trong môi trường chuyên nghiệp, ENTJs sẽ đơn giản đè bẹp sự nhạy cảm của những
người mà họ xem là không hiệu quả, không đủ năng lực hoặc lười biếng. Đối với
những người có loại cá tính ENTJ, hiển thị cảm xúc là những điểm yếu, và dễ
dàng tạo ra kẻ thù với phương pháp này – ENTJ sẽ làm tốt để nhớ rằng họ hoàn
toàn phụ thuộc vào việc có một đội ngũ hoạt động, không chỉ để đạt được mục
tiêu của họ, mà là xác nhận và phản hồi của họ là tốt, một cái gì đó ENTJs, tò
mò, rất nhạy cảm.

Emotional expression isn’t the strong suit of any Analyst
type, but because of their Extraverted (E) nature, ENTJs’ distance from their
emotions is especially public, and felt directly by a much broader swath of
people. Especially in a professional environment, ENTJs will simply crush the
sensitivities of those they view as inefficient, incompetent or lazy. To people
with the ENTJ personality type, emotional displays are displays of weakness,
and it’s easy to make enemies with this approach – ENTJs will do well to
remember that they absolutely depend on having a functioning team, not just to
achieve their goals, but for their validation and feedback as well, something
ENTJs are, curiously, very sensitive to.

ENTJ là sức mạnh thực sự, và
họ nuôi dưỡng một hình ảnh lớn hơn cuộc sống – và thường là đủ. Mặc dù vậy, họ
cần phải nhớ rằng tầm vóc của họ không chỉ đến từ hành động của chính họ, mà là
từ những hành động của nhóm, và điều quan trọng là nhận ra những đóng góp, tài
năng và nhu cầu, đặc biệt là từ quan điểm cảm xúc, mạng hỗ trợ. Ngay cả khi họ
phải chấp nhận “giả mạo” cho đến khi bạn làm cho nó “tâm lý, nếu
ENTJ có thể kết hợp một tập trung cảm xúc khỏe mạnh cùng với nhiều thế mạnh của
họ, họ sẽ được thưởng với các mối quan hệ sâu sắc, thỏa mãn và tất cả những
chiến thắng đầy thách thức mà họ có thể xử lý.

ENTJs
are true powerhouses, and they cultivate an image of being larger than life –
and often enough they are. They need to remember though, that their stature
comes not just from their own actions, but from the actions of the team that
props them up, and that it’s important to recognize the contributions, talents
and needs, especially from an emotional perspective, of their support network.
Even if they have to adopt a “fake it ‘til you make it” mentality, if
ENTJs are able to combine an emotionally healthy focus alongside their many
strengths, they will be rewarded with deep, satisfying relationships and all
the challenging victories they can handle.

Điểm mạnh và điểm yếu của nhóm tính cách ENTJs

Điểm mạnh

ENTJ Strengths


Hiệu
quả – ENTJs thấy sự kém hiệu quả không chỉ là một vấn đề theo đúng nghĩa của
nó, mà là một cái gì đó kéo thời gian và năng lượng ra khỏi tất cả các mục tiêu
tương lai của họ, một sự phá hoại phức tạp bao gồm vô đạo đức và lười biếng.
Những người có loại cá tính ENTJ sẽ phát hiện ra hành vi như vậy bất cứ nơi nào
họ đến.

Efficient –
ENTJs see inefficiency not just as a problem in its own right, but as something
that pulls time and energy away from all their future goals, an elaborate sabotage
consisting of irrationality and laziness. People with the ENTJ personality type
will root out such behavior wherever they go.

Năng
động – Thay vì tìm quá trình này đánh vào ENTJs được tràn đầy sinh lực của nó,
thực sự thưởng thức dẫn dắt đội của họ về phía trước khi họ thực hiện kế hoạch
và mục tiêu của họ.

Energetic –
Rather than finding this process taxing ENTJs are energized by it, genuinely
enjoying leading their teams forward as they implement their plans and goals.

Tự
tin – ENTJs không thể làm được điều này nếu họ bị cản trở bởi sự tự tin – họ
tin tưởng vào khả năng của mình, hiểu rõ ý kiến
​​của họ và tin tưởng vào năng lực của họ với tư cách là nhà
lãnh đạo.

Self-Confident –
ENTJs couldn’t do this if they were plagued by self-doubt – they trust their
abilities, make known their opinions, and believe in their capacities as
leaders

Cứng
cỏi – Họ cũng không từ bỏ khi mọi việc trở nên khó khăn – tính cách của ENTJ cố
gắng đạt được mục tiêu của họ, nhưng thực sự không có gì là thỏa mãn với họ khi
tăng thách thức của từng chướng ngại vật trong quá trình chạy đến đích.

Strong-Willed –
Nor do they give up when the going gets tough – ENTJ personalities strive to
achieve their goals, but really nothing is quite as satisfying to them as
rising to the challenge of each obstacle in their run to the finish line.

Các
nhà tư tưởng chiến lược – ENTJs minh họa sự khác biệt giữa quản lý khủng hoảng
từng thời điểm và điều hướng các thách thức và các bước của một kế hoạch lớn
hơn, và được biết đến để kiểm tra mọi góc độ của một vấn đề và không chỉ giải
quyết các vấn đề tạm thời mà còn di chuyển toàn bộ dự án các giải pháp của họ.

Strategic Thinkers –
ENTJs exemplify the difference between moment-to-moment crisis management and
navigating the challenges and steps of a bigger plan, and are known for
examining every angle of a problem and not just resolving momentary issues, but
moving the whole project forward with their solutions.

Hấp dẫn và truyền cảm hứng
– Những phẩm chất này kết hợp để tạo ra những cá nhân có khả năng truyền cảm
hứng và thúc đẩy người khác, những người thực sự muốn trở thành nhà lãnh đạo
của họ, và điều này sẽ giúp ENTJ hoàn thành mục tiêu tham vọng của họ mà không
bao giờ có thể hoàn thành một mình.

Charismatic and
Inspiring
 – These qualities combine to create
individuals who are able to inspire and invigorate others, who people actually
want to be their leaders, and this in turn helps ENTJs to accomplish their
often ambitious goals that could never be finished alone.

ENTJ Weaknesses

Điểm yếu

Bướng
bỉnh và thống trị – Đôi khi tất cả sự tự tin và ý chí này có thể đi quá xa, và
tất cả ENTJ đều có khả năng đào bới gót chân, cố gắng giành được mọi cuộc tranh
luận và thúc đẩy tầm nhìn của họ, và chỉ riêng họ.

Stubborn and Dominant –
Sometimes all this confidence and willpower can go too far, and ENTJs are all
too capable of digging in their heels, trying to win every single debate and pushing
their vision, and theirs alone.

Không dung nạp – “Đó là cách của tôi hoặc đường cao tốc”
– Những người có loại cá tính ENTJ nổi tiếng không ủng hộ bất kỳ ý tưởng nào
làm mất tập trung vào mục tiêu chính của họ và thậm chí nhiều ý tưởng hơn dựa
trên những cân nhắc về cảm xúc. ENTJs sẽ không ngần ngại một giây để làm rõ sự
thật đó với những người xung quanh.

Intolerant –
“It’s my way or the highway” – People with the ENTJ personality type
are notoriously unsupportive of any idea that distracts from their primary
goals, and even more so of ideas based on emotional considerations. ENTJs won’t
hesitate a second to make that fact clear to those around them.

Thiếu kiên nhẫn – Một số người cần nhiều thời gian để suy nghĩ
hơn những người khác, một sự chậm trễ không thể chấp nhận đối với ENTJs suy
nghĩ nhanh. Họ có thể giải thích sai sự suy ngẫm về sự ngu xuẩn hoặc không quan
tâm đến sự vội vàng của họ, một sai lầm khủng khiếp đối với một nhà lãnh đạo.

Impatient –
Some people need more time to think than others, an intolerable delay to
quick-thinking ENTJs. They may misinterpret contemplation as stupidity or
disinterest in their haste, a terrible mistake for a leader to make.

Tính kiêu ngạo – Tính cách của ENTJ tôn trọng những suy nghĩ
nhanh chóng và niềm tin vững chắc, phẩm chất riêng của họ và nhìn xuống những
người không phù hợp. Mối quan hệ này là một thách thức đối với hầu hết các loại
nhân cách khác, những người có lẽ không nhút nhát về quyền riêng của họ, nhưng
có vẻ như bên cạnh việc độc đoán ENTJ.

Arrogant –
ENTJ personalities respect quick thoughts and firm convictions, their own
qualities, and look down on those who don’t match up. This relationship is a
challenge for most other personality types who are perhaps not timid in their
own right, but will seem so beside overbearing ENTJs.

Xử lý cảm xúc kém – Tất cả những điều này, cùng với sự uy quyền
tối cao của chủ nghĩa hợp lý, khiến ENTJ xa cách biểu hiện cảm xúc của chính họ
và đôi khi hết sức khinh thường người khác. Những người có loại cá tính này
thường đánh giá cao cảm xúc của người khác, vô tình làm tổn thương đối tác và
bạn bè của họ, đặc biệt là trong các tình huống bị tính tình cảm.

Poor Handling of
Emotions
 – All this bluster, alongside the
assumed supremacy of rationalism, makes ENTJs distant from their own emotional
expression and sometimes downright scornful of others’. People with this
personality type often trample others’ feelings, inadvertently hurting their
partners and friends, especially in emotionally charged situations.

Lạnh lùng và tàn nhẫn – nỗi ám ảnh của họ về tính hiệu quả và
niềm tin vững chắc về giá trị hợp lý, đặc biệt là chuyên nghiệp, làm cho ENTJ
vô cùng nhạy cảm trong việc theo đuổi mục tiêu của họ, loại bỏ hoàn cảnh cá
nhân, nhạy cảm và sở thích là không hợp lý và không liên quan.

Cold and Ruthless –
Their obsession with efficiency and unwavering belief in the merits of
rationalism, especially professionally, makes ENTJs incredibly insensitive in
pursuing their goals, dismissing personal circumstances, sensitivities, and
preferences as irrational and irrelevant.

Các mối quan hệ của nhóm ENTJ

Như trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ, ENTJs tiếp
cận hẹn hò và mối quan hệ với một tập hợp các mục tiêu và một kế hoạch để đạt
được chúng, và tiến hành làm như vậy với năng lượng ấn tượng và nhiệt tình.
Những người có loại cá tính ENTJ có thể giành chiến thắng và sẵn sàng nhận vai
trò hàng đầu trong các mối quan hệ ngay từ đầu, giả sử trách nhiệm cá nhân về
việc mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tích cực làm việc để đảm bảo trải nghiệm bổ
ích. Mối quan hệ lãng mạn là một doanh nghiệp nghiêm trọng, và ENTJs là trong
đó cho các đường dài.

 

As in other areas of
their lives, ENTJs approach dating and relationships with a set of goals and a
plan to achieve them, and proceed to do so with impressive energy and
enthusiasm. People with the ENTJ personality type are in it to win, and will
gladly take leading roles in relationships from the start, assuming personal
responsibility for how smoothly things go and working actively to ensure a
mutually rewarding experience. Romantic relationships are a serious business,
and ENTJs are in it for the long haul.

Chúng ta không thể thành công trừ khi khi chúng ta chọn, chúng
ta chọn một cách khôn ngoan

Ý
nghĩa trách nhiệm cá nhân này có nghĩa là ENTJ đặt rất nhiều năng lượng vào mối
quan hệ của họ, và họ thể hiện sự sáng tạo của họ bằng cách luôn có thứ gì đó
mới trong chương trình để giữ cho mọi thứ thú vị, đặc biệt là trong giai đoạn
hẹn hò. Cùng lúc đó, tính cách của ENTJ giữ cho mắt của họ dài hạn, và nếu họ
xác định rằng mối quan hệ đang hướng tới một ngõ cụt, họ sẽ cắt lỗ và chuyển
sang đối tác của họ một kết thúc đột ngột với sự chú ý mà họ đã nhận được.

We Cannot Succeed Unless, When We Choose, We Choose Wisely

This sense of personal responsibility means that ENTJs put a lot
of energy into their relationships, and they show their creativity by always
having something new on the agenda to keep things interesting, especially in
the dating phase. At the same time though, ENTJ personalities keep their eyes
on the long term, and if they determine that a relationship is heading towards
a dead end, they will cut their losses and move on in what will seem to their
partner an abrupt end to the attention they had been receiving.

Sự tàn nhẫn không thường xuyên này với các mối quan hệ cá nhân
là điểm yếu chính của ENTJ và nếu họ không cẩn thận, họ có thể phát triển khá
uy tín. Cảm nhận cảm xúc và cảm xúc của người khác sẽ không bao giờ là một kỹ
năng thoải mái cho ENTJ, nhưng điều quan trọng là họ làm việc có ý thức để phát
triển nó, cả vì lợi ích của đối tác và biểu hiện cảm xúc lành mạnh của chính
họ. Nếu không, họ có nguy cơ thống trị và đè bẹp các đối tác của họ, và sự vô
cảm này có thể dễ dàng phá vỡ một mối quan hệ, đặc biệt là từ rất sớm.

This occasional
ruthlessness with personal relationships is ENTJs’ primary weakness, and if
they aren’t careful they can develop quite the reputation. Sensing others’
feelings and emotions will never be a comfortable skill for ENTJs, but it is
critical that they work consciously to develop it, both for their partners’
sake and for their own healthy emotional expression. If they don’t, they risk
dominating and overruling their partners, and this insensitivity can easily
break a relationship, especially early on.

Niềm tin phát triển trên hiệu suất không ích kỷ

Nhưng tất cả đều diễn ra tốt đẹp trong giai đoạn hẹn hò và tương
lai được coi là khả thi, những người có loại cá tính ENTJ tiếp tục gây ấn tượng
với sự sáng tạo và năng lượng của họ. Niềm tin đích thực của họ làm cho cuộc
sống tình dục của ENTJ trở nên năng động để nói ít nhất, và họ thường cố gắng
khám phá những cách mới để thể hiện tình cảm của họ bằng sự nhiệt tình giàu trí
tưởng tượng. Tuy nhiên, ENTJs có xu hướng có những đổi mới này lên kế hoạch
trước, với một số cấu trúc và khả năng dự đoán được cho đời sống tình dục của
họ, để lại sự tự phát thực sự cho những loại cá tính ít được tổ chức hơn.

Confidence Thrives on Unselfish Performance

But as all goes well in the dating phase and a future is deemed
viable, people with the ENTJ personality type continue to impress with their
creativity and energy. Their authentic confidence makes ENTJs’ sex life dynamic
to say the least, and they often push to explore new ways to express their
affection with imaginative enthusiasm. Yet ENTJs tend to have these innovations
planned in advance, with some structure and predictability to their sex lives,
leaving the true spontaneity to those less organized personality types.

ENTJs cực kỳ phát triển theo định hướng, và sẽ nắm bắt mọi cơ
hội để cải thiện bản thân, lắng nghe và hành động trên những lời chỉ trích,
miễn là chúng là những người hợp lý, và luôn phấn đấu để nâng cao kiến
​​thức của họ. Đồng thời, ENTJ mong đợi điều này của các đối tác của
họ, và điều ngạc nhiên đối với họ là những người khác, đặc biệt là các loại Cảm
giác (F), không phải lúc nào cũng chia sẻ thái độ này. Vẫn còn đáng ngạc nhiên
hơn với tính cách ENTJ là những nỗ lực tích cực của người khác để tránh những
tình huống căng thẳng này.

ENTJs are extremely
growth-oriented, and will seize any opportunity to improve themselves,
listening to and acting on criticisms, so long as they are logical ones, and
always striving to improve their knowledge. At the same time, ENTJs expect this
of their partners, and it is surprising to them that others, especially Feeling
(F) types, don’t always share this attitude. Still more surprising to ENTJ
personalities is others’ active efforts to avoid these tense situations.

ENTJs
nói riêng sẽ làm tốt để nhớ rằng cách tiếp cận của họ chỉ là một góc của một
quang phổ nhiều mặt của các lựa chọn thay thế. Mặc dù ENTJ có thể coi những lời
chỉ trích là tuyến đường hiệu quả nhất (và chúng thường đúng), họ nên nhớ rằng
đối tác của họ có thể quan tâm nhiều hơn đến sự hỗ trợ và tăng trưởng về mặt
cảm xúc, một lĩnh vực tự cải thiện bản thân ENTJ thường xuyên tránh.

ENTJs in particular
would do well to remember that their approach is just one angle of a
multi-faceted spectrum of alternatives. While ENTJs may view criticism as the
most efficient route (and they’re often right), they should bear in mind that
their partners may be more interested in emotional support and growth, an area
of self-improvement that ENTJs themselves too often avoid.

Như với hầu hết mọi thứ, cân bằng là chìa khóa, và ENTJs nên cố
gắng để đáp ứng các đối tác của họ một nửa chiều, bất cứ nhu cầu của họ, có thể
thông qua những lời chỉ trích trung thực hoặc hỗ trợ cảm xúc ổn định và khen
ngợi.

Cũng
như các loại Phân tích khác, các kết quả phù hợp nhất của ENTJ là với các loại
Trực quan (N) khác, với một hoặc hai đặc điểm đối lập để tạo ra sự cân bằng hơn
trong mối quan hệ. ENTJ trưởng thành có thể nhận ra và thích nghi với nhu cầu
của đối tác của họ và biết rằng ngay cả những cá nhân hợp lý nhất cũng có nhu
cầu về cảm xúc phải được đáp ứng. May mắn thay cùng một logic loại bỏ cảm xúc
cũng có thể nhận ra rằng một thái độ hòa giải có thể là công cụ tốt nhất để
hoàn thành công việc. Với ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm và sự cống hiến của họ,
những người có loại cá tính ENTJ chắc chắn sẽ thực hiện nỗ lực này, kết quả là
các mối quan hệ lâu dài và thỏa mãn.

As with most things,
balance is key, and ENTJs should strive to meet their partners half-way,
whatever their needs, be it through honest criticisms or steady emotional
support and praise
.

As with
other Analyst types, ENTJs’ best matches are with other Intuitive (N) types,
with one or two opposing traits to create more balance in the relationship.
Mature ENTJs are able to recognize and adapt to the needs of their partners,
and know that even the most rational individuals have emotional needs that must
be met. Fortunately the same logic that dismisses emotions is also able to
recognize that a conciliatory attitude can be the best tool to get the job
done. With their strong senses of responsibility and dedication, people with
the ENTJ personality type are sure to make this effort, resulting in
long-lasting, satisfying relationships.

Những
người bạn của ENTJ

Như trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống
của họ, trong tình bạn ENTJs tìm kiếm sự phát triển cá nhân và cảm hứng, và họ
thường có một kế hoạch để làm thế nào để thực hiện nó. Tình bạn của hoàn cảnh,
được xây dựng dựa trên những thứ như thói quen chia sẻ, không phải là phương
pháp ưa thích của ENTJ – đúng hơn là họ theo đuổi bạn bè, tìm kiếm những cá
nhân chia sẻ niềm đam mê của họ cho các cuộc thảo luận sâu sắc, có ý nghĩa và
thích học tập và phát triển nhiều như họ. Bạn bè của ENTJ không phải lúc nào cũng
dễ dàng – họ đòi hỏi rất nhiều từ những mối quan hệ này – nhưng họ chú ý rất
nhiều đến tình bạn của họ, và dường như không bao giờ cảm thấy trì trệ.

Tù nhân của tâm trí riêng của chúng ta

Nhiều ENTJ giác ngộ hơn nhận ra rằng nếu có một
khu vực mà họ có thể học hỏi từ người khác và cải thiện bản thân, thì đó là
trong lĩnh vực nhạy cảm về cảm xúc – để loại bỏ bất kỳ khía cạnh nào của biên
giới tăng trưởng cá nhân đối với đạo đức giả. Tình bạn với những người thuộc
nhóm Diplomat có thể đặc biệt bổ ích cho ENTJ, vì đặc điểm trực quan (N) được
chia sẻ tạo ra một kết nối tức thời có thể thu hẹp khoảng cách giữa logic không
bị giới hạn của họ và sự công nhận rằng hợp tác và hòa giải thường có thể đạt
được nhiều hơn logic đó bao giờ có thể một mình.

Tuy nhiên, phần lớn bạn bè của ENTJs có thể sẽ rơi vào danh
mục Phân tích, vì tất cả các loại này đều có chung niềm đam mê cho các ý tưởng
hợp lý, sâu rộng và tranh luận quan trọng. Bất kỳ ai có thể phù hợp với khả
năng suy nghĩ và lý thuyết của ENTJs sẽ tìm thấy một người bạn trung thực và
tận tụy. Bất kỳ ai không thể, giống như nhiều loại Quan sát viên (S) thường hỏi
về các điểm thảo luận như vậy, sẽ thấy mình bị bỏ qua – có lẽ là một tình huống
tốt nhất cho mọi người.

As in most aspects of their lives, in friendship ENTJs seek
personal growth and inspiration, and they often have a plan for how to
accomplish it. Friendships of circumstance, built on things like shared
routines, are not ENTJs’ preferred method – rather, they pursue their friends,
seek out individuals who share their passion for deep, meaningful discussions,
and who enjoy learning and development as much as they do. It is not always
easy to be ENTJs’ friends – they demand a lot from these relationships – but
they pay a great deal of attention to their friendships, and it is unlikely
that it will ever feel stagnant.

Tình bạn của ENTJ được xây dựng dựa trên ý
tưởng, và rất nhiều điều họ thấy thú vị là người đại diện đưa những suy nghĩ về
phía trước và bảo vệ họ khỏi sự tấn công từ mọi góc độ. Những người có loại cá
tính ENTJ rất thông minh và rất quan trọng, và họ sẽ không quay trở lại nếu họ
được bảo vệ – trên thực tế, không có cách nào tốt hơn để đạt được sự tôn trọng
của họ.

ENTJ friendships are
built on ideas, and a lot of what they find enjoyable is the repartee of
putting thoughts forward and defending them from assault from every angle.
People with the ENTJ personality type are very smart and highly critical, and
they won’t back down if they are put on the defensive – in fact, there’s no
better way to earn their respect.

Không dễ gì để nổi bật với tính cách to lớn và
đáng sợ như ENTJ ‘, và họ thường thấy rằng những người khác phải chịu sức ép
dưới áp lực họ áp dụng khi họ thực sự bắt đầu tận hưởng bản thân mình.

It’s not easy to stand
up to a personality as big and blustery as ENTJs’, and they too often find that
others crumple under the force they apply when they really start to enjoy
themselves.

Chỉ những nhà lý luận cứng cỏi nhất mới có thể giữ vững nền tảng của
mình chống lại những tính cách ENTJ thể hiện rõ ràng, những người không cần sự
hỗ trợ tình cảm, cũng như không hiểu nhu cầu của người khác về nó. Sự thiếu
nhạy cảm này là điểm yếu nhất của ENTJ. Xu hướng của họ để thách thức bạn bè
của họ, đặt câu hỏi kết luận của họ, và bác bỏ các lập luận tình cảm là không
liên quan đặc biệt khó khăn cho bạn bè cảm thấy định hướng để đối phó với. Một
điểm được hỗ trợ bởi logic và lý do, hoặc nó là sai lầm.

Only the most hardened
rationalists are able to hold their ground against strongly expressed ENTJ
personalities, who neither need emotional support,
nor understand others’ need for it. This lack of sensitivity is ENTJs’
chiefest weakness. Their tendency to challenge their friends, question their
conclusions, and dismiss emotional arguments as irrelevant is especially
difficult for Feeling-oriented friends to cope with. Either a point is
supported by logic and reason, or it is erroneous.


Tù nhân của tâm trí riêng trong chúng ta

Prisoners of Our Own Minds

Nhiều ENTJ
giác ngộ hơn nhận ra rằng nếu có một khu vực mà họ có thể học hỏi từ người khác
và cải thiện bản thân, thì đó là trong lĩnh vực nhạy cảm về cảm xúc – để loại
bỏ bất kỳ khía cạnh nào của biên giới tăng trưởng cá nhân đối với đạo đức giả.
Tình bạn với những người thuộc nhóm Diplomat có thể đặc biệt bổ ích cho ENTJ,
vì đặc điểm trực quan (N) được chia sẻ tạo ra một kết nối tức thời có thể thu
hẹp khoảng cách giữa logic không bị giới hạn của họ và sự công nhận rằng hợp
tác và hòa giải thường có thể đạt được nhiều hơn logic đó bao giờ có thể một
mình.

More enlightened ENTJs
recognize that if ever there was an area where they could learn from others and
improve themselves, it is in the realm of emotional sensitivity – to dismiss
any aspect of personal growth borders on hypocrisy. Friendships with people
from the Diplomat type group can be especially rewarding for ENTJs, as the
shared Intuitive (N) trait fosters an instantaneous connection that can bridge
the chasm between their uninhibited logic and the recognition that cooperation
and conciliation can often accomplish more than that logic ever could alone.

Tuy
nhiên, phần lớn bạn bè của ENTJs có thể sẽ rơi vào danh mục Phân tích, vì tất
cả các loại này đều có chung niềm đam mê cho các ý tưởng hợp lý, sâu rộng và tranh
luận quan trọng. Bất kỳ ai có thể phù hợp với khả năng suy nghĩ và lý thuyết
của ENTJs sẽ tìm thấy một người bạn trung thực và tận tụy. Bất kỳ ai không thể,
giống như nhiều loại Quan sát viên (S) thường hỏi về các điểm thảo luận như
vậy, sẽ thấy mình bị bỏ qua – có lẽ là một tình huống tốt nhất cho mọi người.

Still, the bulk of
ENTJs’ friends will likely fall into the Analyst category, as all of these
types share the same passion for logical, far-reaching ideas and critical
debate. Anyone who can match ENTJs’ ability to brainstorm and theorize will
find an honest and dedicated friend. Anyone who can’t, as with many Observant
(S) types who often question the point of such discussions, will find
themselves ignored – perhaps a situation that is best for everyone.

Phụ huynh của nhóm ENTJ

Thông thường,
với ý chí mạnh mẽ và tính chất quan trọng của mình, sẽ đủ thử thách để dành
nhiều thời gian với ENTJ theo lựa chọn, như trong tình bạn và tình yêu – với họ
theo mặc định, như trong mối quan hệ cha-con, có thể biên giới điều không thể.
Điều này không có nghĩa là những người có loại hình ENTJ là cha mẹ xấu – xa khỏi
nó – đơn giản là mối quan hệ của họ với trẻ em, thường nhạy cảm hơn và ít có
khả năng tiến hành phân tích thực sự hợp lý, đòi hỏi nhiều cảm xúc và cá nhân
tự do hơn là họ đã quen với việc cho đi.

Often, given their
strong will and critical nature, it is challenging enough to spend a great deal
of time with ENTJs by choice, as in friendships and romance – to be with them
by default, as in the parent-child relationship, can border on the impossible.
This by no means suggests that people with the ENTJ personality type are bad
parents – far from it – simply that their relationships with children, who are
typically more sensitive and less able to conduct truly rational analysis,
require a great deal more emotional tact and personal liberty than they are
accustomed to giving.

Nhưng ENTJ
luôn luôn là một thách thức, và sẽ coi vai trò của họ là cha mẹ nghiêm túc và
với ý thức tối đa về trách nhiệm cá nhân. Nắm giữ bản thân theo tiêu chuẩn cao
hơn hầu hết, tính cách của ENTJ nhìn thấy sự thành công của con cái như là sự
phản ánh những tiêu chuẩn cá nhân đó, và không muốn gì hơn là nhìn thấy chúng
phát triển thành những người độc lập, thông minh, phấn đấu đạt được mục tiêu
của mình. Việc thiết lập các giá trị đạo đức cụ thể ít quan trọng đối với ENTJ
hơn là tu luyện trí tuệ và tư duy hợp lý, độc lập.

But ENTJs are always up
for a challenge, and will take their roles as parents seriously and with the
utmost sense of personal responsibility. Holding themselves to a higher
standard than most, ENTJ personalities see the success of their children as a
reflection of those personal standards, and want nothing more than to see them
grow into smart, independent people who strive to achieve their goals.
Establishing specific moral values is less important to ENTJs than the
cultivation of the intellect and independent, rational thought.

Quy tắc không cần phải thiêng liêng

Rules Need Not Be Sacred

ENTJs chào
đón sự khác biệt về ý kiến, và điều này cũng đúng với con cái của họ. Nhưng
trong khi sẵn sàng có các cuộc thảo luận hợp lý, được suy nghĩ cẩn thận về vai
trò và trách nhiệm, vào cuối ngày, ENTJ mong đợi quyền được tôn trọng của họ.
Một bất đồng là không có lý do gì để trốn tránh trách nhiệm được thiết lập, và
cha mẹ ENTJ có thể hoàn toàn kiên quyết trong việc duy trì cấu trúc này. Sự
khắt khe này có thể là một nguồn căng thẳng khổng lồ trong gia đình – một chút
linh hoạt có thể đi một chặng đường dài.

ENTJs welcome
differences of opinion, and this is true with their children as well. But while
gladly having rational, well-thought-out discussions about roles and
responsibilities, at the end of the day ENTJs expect their authority to be
respected. A disagreement is no excuse for shirking established
responsibilities, and ENTJ parents can be utterly uncompromising in maintaining
this structure. This strictness can be a tremendous source of tension in the
household – a little flexibility can go a long way.

Khi
những cuộc tranh luận này trở thành sự hấp dẫn tình cảm là khi cha mẹ của ENTJ
gặp rắc rối thực sự, vì điểm yếu liên tục của họ với khả năng cảm xúc làm cho
trẻ em ngày càng lớn, đặc biệt là thanh thiếu niên, thách thức lớn nhất của
chúng. Cũng như trong các mối quan hệ khác của họ, cha mẹ của ENTJ nên cố gắng
tăng cường kỹ năng này – thường là đủ trẻ nhỏ không có từ ngữ để thể hiện nhu
cầu của họ một cách hợp lý, và thanh thiếu niên không có kiên nhẫn cho nó, một
điều kiện hoàn toàn tự nhiên.

When these debates
devolve into emotional appeals is when ENTJ parents run into real trouble, as
their persistent weakness with emotional tolerance makes dealing with growing
children, especially adolescents, their most significant challenge. As in their
other relationships, ENTJ parents should strive to strengthen this skill –
often enough young children don’t have the words to express their needs
rationally, and adolescents don’t have the patience for it, a perfectly natural
condition
.

Bằng cách học cách lắng nghe biểu cảm cảm xúc như một hình thức
giao tiếp hợp lý và đáp ứng bằng hiện vật, ENTJ có thể giúp giảm thiểu xung đột
tình cảm với con cái của họ, xây dựng niềm tin sẽ giúp làm mịn những năm thiếu
niên nổi loạn khác.

By learning to listen to emotional expression as a valid form of
communication and responding in kind, ENTJs can help to minimize emotional
conflicts with their children, building trust that will help to smooth the
otherwise rebellious teenage years.

Một Rendezvous với số phận

A Rendezvous With Destiny

Cha
mẹ ENTJ nên nhớ rằng một phần của việc phát triển cảm giác độc lập cần thiết đó
là có thể kiểm soát lịch trình và hoạt động của riêng mình, để lập biểu đồ một
khóa học của riêng mình, ít nhất là ở một mức độ nhất định. Những người có loại
cá nhân ENTJ sẽ không dành được nỗ lực cho con cái của họ, nhưng đôi khi trường
hợp hít thở sâu và nới lỏng cấu trúc của họ khi con cái của họ phát triển và
trưởng thành làm nhiều hơn để đạt được mục tiêu nâng cao khả năng, người lớn
thông minh hơn có thể.

ENTJ parents should
remember that a part of developing that necessary sense of independence is
being able to control one’s own schedule and activities, to chart one’s own
course, at least to a certain extent. People with the ENTJ personality type
will spare no effort for their children, but it’s sometimes the case that
taking a deep breath and loosening their structures as their children grow and
mature does more to achieve their goal of raising capable, intelligent adults
than forced extracurriculars ever could.

Nghề nghiệp của nhóm ENTJ

Tất cả chúng ta đi lên, hoặc tất cả chúng ta đi xuống

Trong thế giới kinh doanh, mức độ tự tin đôi khi tự tin rằng ENTJ (đặc biệt là những người quyết đoán) thường xuyên bị xử lý trong mối quan hệ cá nhân của họ được biến thành một cơ quan đáng ngưỡng mộ, giúp mọi người đi đúng hướng và hoàn thành công việc. Đương nhiên là nghề nghiệp tốt nhất cho những người có loại cá tính ENTJ sẽ tận dụng tối đa những phẩm chất này, và nhiều người sẽ mô tả các vị trí điều hành và chủ nghĩa kinh doanh là những công việc lý tưởng – bất kỳ vị trí nào đủ cao để họ có thể thấy rõ đường chân trời.

Không ai trong số này có thể làm việc nếu không ai có thể hiểu được ENTJ đang nghĩ gì, và họ có may mắn là người giao tiếp rõ ràng và súc tích, đặc biệt là trực tiếp, khiến cho quản trị doanh nghiệp trở nên thoải mái – miễn là nhiệm vụ của họ không đi quá xa vào bảo trì thường xuyên và bảo trì. ENTJ cũng có khát khao kiến ​​thức và họ không ngại sử dụng nguyên tắc khi họ nắm bắt các cơ chế cơ bản của nó. Kết hợp điều này với sự lãnh đạo của họ làm cho ENTJs cố gắng, nhưng hiệu quả, các giáo sư đại học.

None of this could work if no one could understand what ENTJs were thinking, and they have the good fortune of being clear and concise communicators, especially in person, making business administration a comfortable fit – so long as their tasks don’t stray too far into routine maintenance and upkeep. ENTJs also have a thirst for knowledge, and they aren’t afraid to use a principle once they’ve grasped its underlying mechanisms. Combining this with their leadership makes ENTJs trying, but effective, university professors.

            
ENTJ CAREERS

Đó là trong thế giới của sự nghiệp rằng sự táo bạo và lái xe của ENTJ thực sự là tốt nhất. Không có loại cá tính nào khác phù hợp hơn ENTJ là người lãnh đạo được tôn trọng của một tổ chức hoặc một nhóm, và không có loại nhân cách nào khác thích nó nhiều lắm. Kết hợp tầm nhìn, trí thông minh và quyết tâm của họ để thúc đẩy ý tưởng thông qua để hoàn thành bất kể những trở ngại, ENTJs là một lực lượng để được tính đến.

It is in the world of careers that ENTJs’ boldness and drive are truly at their best. No other personality type is better suited than ENTJs to be the respected leader of an organization or team, and no other personality type enjoys it quite so much. Combining their vision, intelligence and determination to push ideas through to completion no matter the obstacles, ENTJs are a force to be reckoned with.

We All Go Up, or We All Go Down

In the world of business, the sometimes overbearing level of self-confidence that ENTJs (especially Assertive ones) too often mishandle in their personal relationships is transformed into an admirable authority, keeping people on track and getting things done. Naturally the best careers for people with the ENTJ personality type make the fullest use of these qualities, and many would describe executive positions and entrepreneurialism to be ideal lines of work – any position high enough that they can clearly see the horizon.

Đối với ENTJ, thất bại không phải là một lựa chọn – họ hình dung tầm nhìn về tương lai, xây dựng một chiến lược để đạt được tầm nhìn đó và thực hiện từng bước với độ chính xác tàn nhẫn.

For ENTJs, failure is not an option – they conceive a vision of the future, formulate a strategy to achieve that vision, and execute each step with ruthless precision.

Cấu trúc và trật tự là chìa khóa, và nếu ai đó bị cẩu thả, hoặc giữ những thứ trở lại với sự bất lực, lười biếng hoặc không hiệu quả, ENTJs sẽ không ngần ngại để đi xuống, khó khăn. Tính cách của ENTJ theo đuổi mục tiêu của họ với tầm nhìn số ít và có tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho bản thân và những người khác được thiết kế trên tất cả những mục tiêu khác để có hiệu quả. Điều này làm cho các nhà chiến lược doanh nghiệp xuất sắc của ENTJ và tính khách quan và rõ ràng của họ khiến họ tôn trọng luật sư và thẩm phán.

Structure and order are key, and if someone gets sloppy, or holds things back with incompetence, laziness or inefficiency, ENTJs will not hesitate to come down, hard. ENTJ personalities pursue their goals with singular vision, and have strict standards for themselves and others that are designed above all else to be effective. This makes ENTJs excellent corporate strategists, and their objectivity and clarity of thought make them respected lawyers and judges.

Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tạo

We Are Still in the Making

Vấn đề duy nhất là, phải mất thời gian để các kỹ năng của ENTJ được công nhận, và trì trệ khi các nhân viên cấp thấp sẽ khiến họ phải rời khỏi bức tường và vô cùng bất hạnh. Những người có tính cách ENTJ khao khát khả năng lãnh đạo và trách nhiệm, tăng trưởng và cơ hội, và thực sự thích thú quản lý những người khác để hoàn thành công việc. ENTJs là những người nhìn xa trông rộng và lãnh đạo, không phải là những người quản trị hàng ngày hay những người quản lý hàng ngày. Nhận được rằng để được công nhận không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ENTJ có thể là nhiệm vụ.

The only problem is, it takes time for ENTJs’ skills to be recognized, and stagnating as low-level employees will have them bouncing off the walls and deeply unhappy. People with the ENTJ personality type crave leadership and responsibility, growth and opportunity, and genuinely enjoy managing others to get a job done. ENTJs are visionaries and leaders, not grunts or day-to-day administrators. Getting that to be recognized is not always easy, but ENTJs are probably up to the task.

Nhóm ENTJ tại nơi làm việc

 

Đối với những người có loại cá tính ENTJ, nơi làm việc là tất cả trừ môi trường sống tự nhiên. Hiệu quả của ENTJ và giao tiếp rõ ràng có giá trị, khả năng lãnh đạo của họ được ngưỡng mộ và khả năng của họ đơn giản là hoàn thành công việc là vô song. Điều đó đang được nói, một số tình huống phù hợp hơn với ENTJs hơn những người khác – những phẩm chất này chỉ ra vai trò quản lý hoặc điều hành, làm cho bất kỳ vị thế nào của sự bất lực so sánh cao không mong muốn.

For people with the ENTJ personality type, the workplace is all but a natural habitat. ENTJs’ efficiency and clear communication are valued, their leadership is admired, and their ability to simply get things done is unrivaled. That being said, some situations are more appropriate for ENTJs than others – these qualities all point to a managerial or executive role, making any position of comparative powerlessness highly undesirable.

Tuy nhiên, các loại cá tính của ENTJ là những người có khả năng thích ứng với bất kỳ mối quan hệ phân cấp nào bằng cách làm những gì họ làm tốt nhất: khẳng định ý kiến của họ, chủ động và hoàn thành những kỳ công mà những người khác nghĩ là không thể.

ENTJ personality types are strident ones though, able to adapt themselves to just about any hierarchical relationship by doing what they do best: asserting their opinions, taking the initiative, and accomplishing feats that others thought impossible.

ENTJ Cấp dưới

ENTJ Subordinates


Các vị trí cấp dưới là thách thức đối với ENTJs và phải quản lý tích cực để đảm bảo sự hài lòng và cam kết của họ. Kể cả những người thành đạt cao, ENTJ cấp dưới đặt ra để học các kỹ năng mới và tìm ra những thách thức và trách nhiệm mới, mong muốn chứng minh rằng không có gì là không thể với một công việc khó khăn. Nếu mọi thứ trở nên chậm chạp, tính cách của ENTJ có thể rơi vào giai đoạn vắng mặt, nhưng khi họ cảm thấy tham gia vào các dự án xung quanh họ, họ chứng minh được tổ chức tốt và được ưu tiên tốt.

Subordinate positions are challenging for ENTJs, and it takes active management to ensure their satisfaction and engagement. Ever the high achievers, ENTJ subordinates set out to learn new skills and to seek out new challenges and responsibilities, eager to prove that nothing is impossible with a little hard work. If things get a little slow, ENTJ personalities may slip into periods of absentmindedness, but when they feel involved in the projects around them, they prove well organized and well prioritized.

ENTJ giữ bản thân với các tiêu chuẩn rất cao, nhưng rất nhiều những gì đặt ra giai điệu này là phản hồi từ môi trường của họ – cụ thể là, những lời chỉ trích từ các nhà quản lý của họ. Mục tiêu, báo cáo hợp lý về những gì được thực hiện đúng và những gì có thể được thực hiện tốt hơn là hữu ích cho ENTJs, và xa những lời chỉ trích như vậy, họ đánh giá cao họ. Cơ hội cho sự tăng trưởng giữ cho những người có loại cá tính ENTJ tham gia và sản xuất, và miễn là người quản lý của họ nhận ra đây là trách nhiệm chính của họ, nó sẽ là một mối quan hệ hiệu quả và thỏa mãn.

ENTJs hold themselves to very high standards, but a lot of what sets this tone is feedback from their environment – namely, criticism from their managers. Objective, rational statements about what is done right and what can be done better are helpful to ENTJs, and far from resenting such criticisms, they appreciate them. Opportunities for growth keep people with the ENTJ personality type engaged and productive, and so long as their managers recognize this as their primary responsibility, it will be a fruitful and satisfying relationship.

ENTJ Đồng nghiệp

ENTJ Colleagues

Trong số các đồng nghiệp, ENTJs hòa đồng và rất thích chia sẻ ý tưởng và phê bình trong các buổi động não thường xuyên của họ. Các nhà lãnh đạo tự nhiên rằng họ đang có, ENTJs có xu hướng khẳng định mình vào vị trí như đại diện và dự án dẫn, xem xét khách quan và uy tín của họ những phẩm chất hoàn hảo cho những vai trò này. Tính cách của ENTJ thích làm việc với bằng, nhưng mọi người phải chứng minh rằng họ bằng – bất kỳ ai ENTJ xem là ít có thẩm quyền hoặc bị điều khiển sẽ chỉ thấy sự hạ mình và kiêu ngạo.

Among colleagues, ENTJs are sociable and greatly enjoy sharing ideas and critiques in their frequent brainstorming sessions. Natural leaders that they are, ENTJs tend to assert themselves into positions as representatives and project leads, considering their objectivity and charisma the perfect qualities for these roles. ENTJ personalities enjoy working with equals, but people must demonstrate that they are equals – anyone ENTJs view as being less competent or driven will see only condescension and arrogance.

ENTJs là mạnh mẽ, thậm chí chiếm ưu thế, và mặc dù họ thích cảm hứng và dạy kèm những người khác, năng lượng mà họ mang đến cho quá trình này có thể dường như hách. Khi những vai trò này được đảo ngược, những người cố vấn của ENTJ nên lưu ý rằng sinh viên của họ rất hợp lý và tôn trọng sự tự tin vững chắc – nắm tay, kháng cáo tình cảm hoặc do dự do dự sẽ đốt cháy cây cầu ở đó. Trong một quan hệ đối tác, những gì tốt nhất là những gì là hiệu quả nhất, và thời gian lãng phí thực tế đường chỉ là thời gian lãng phí.

ENTJs are strong-willed, even dominant, and though they enjoy inspiring and tutoring others, the energy they bring to the process can seem overbearing. When these roles are reversed, ENTJs’ mentors should bear in mind that their students are very rational and respect firm confidence – hand-holding, emotional appeals or wavering indecision will likely burn the bridge then and there. In a partnership, what is best is what is most effective, and time wasted sugarcoating reality is just that – time wasted.

Người quản lý ENTJ

ENTJ Managers

Các nhà quản lý ENTJ rất tự tin, giao tiếp lôi cuốn, và họ giao tiếp nhưng một tầm nhìn: để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất có thể và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tất cả những người khác đều phụ thuộc vào mục tiêu đó, nhưng các phương tiện mà ENTJ đạt được điều đó khiến cho người khác chấp nhận nguyên nhân này là của riêng họ. ENTJ là những nhà lãnh đạo tự nhiên và khả năng xây dựng chiến lược và xác định điểm mạnh của mỗi thành viên trong nhóm, kết hợp những khả năng đó vào kế hoạch của họ để mỗi cá nhân có một vai trò độc đáo và quan trọng, giúp họ có thể tạo động lực.

ENTJ managers are confident, charismatic communicators, and they communicate but one vision: to get the job done as efficiently as possible, and to the highest standard of quality. All else is subordinate to that objective, but the means by which ENTJs achieve it cause others to adopt this cause as their own. ENTJs are natural leaders, and their ability to formulate a strategy and to identify the strengths of each member of their teams, incorporating those abilities into their plans so that each individual fills a unique and important role, makes them able motivators.

Nhưng trong khi những nỗ lực này thúc đẩy tinh thần và sự hài lòng giữa các cấp dưới được cho là của ENTJ, họ vẫn được chế tác để đạt được mục tiêu cuối cùng đó là công việc kịp thời và đặc biệt. Những người được xem là không hiệu quả bởi các nhà quản lý ENTJ của họ, hoặc những người chứng minh mình là lười biếng hoặc tạo ra công việc kém chất lượng sẽ biết không có điều kiện không chắc chắn về.

But while these efforts boost morale and satisfaction among ENTJs’ likeminded subordinates, they are still crafted to achieve that ultimate goal of timely and exceptional work. Those seen as inefficient by their ENTJ managers, or who demonstrate themselves to be lazy or to produce shoddy work will know in no uncertain terms of their failure to impress. The only way to recover is to comply, the only alternative is to find a new manager to impress, somewhere else.

ENTJ PERSONALITY – KẾT LUẬN

Vài loại cá tính như bí ẩn và gây tranh cãi như ENTJ. Được trang bị với trí tuệ mạnh mẽ và tư duy chiến lược, ENTJs có thể vượt qua hoặc vượt qua những trở ngại mà dường như không thể cạnh tranh nhất. Họ có khả năng phát triển và thực hiện một kế hoạch cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự phát triển cá nhân của riêng mình, tiến lên phía trước với sức mạnh của ý chí mà cả hai có thể gây ngạc nhiên và sợ hãi những người xung quanh.

Few personality types are as mysterious and controversial as ENTJs. Armed with powerful intellect and strategic thinking, ENTJs can overcome or outmaneuver obstacles that seem unbeatable to most. They have the ability to both develop and implement a plan for everything, including their own personal growth, moving forward with the strength of will that can both amaze and frighten those around them.

Tuy nhiên, ENTJ có thể dễ dàng bị vấp ngã ở những khu vực mà sức mạnh của chúng có nhiều trách nhiệm hơn là một tài sản. Cho dù đó là việc tìm kiếm (hoặc giữ) một đối tác, kết bạn, điều hướng các bước trơn tru trên thang sự nghiệp hay đơn giản là hiểu tại sao họ lại cảm nhận được cách họ cảm nhận, ENTJ cần nỗ lực có ý thức để phát triển những đặc điểm yếu hơn và kỹ năng bổ sung của họ.

Yet ENTJs can be easily tripped up in areas where their strengths are more of a liability than an asset. Whether it is finding (or keeping) a partner, making friends, navigating slippery steps on a career ladder, or simply understanding why they feel the way they feel, ENTJs need to put in a conscious effort to develop their weaker traits and additional skills.

Những gì bạn đã đọc cho đến nay chỉ là phần giới thiệu và ít hơn 5% những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về loại cá tính ENTJ. Bạn có thể đã lẩm bẩm với chính mình, “wow, điều này thật là đáng sợ” hoặc “họ biết nhiều về tôi hơn những người tôi gần gũi nhất”. Và bạn thậm chí có thể hơi khó chịu vì bạn thực sự không quen với việc được hiểu.

What you have read so far is just an introduction and less than 5% of what we can tell you about the ENTJ personality type. You may have muttered to yourself, “wow, this is so accurate it’s creepy”, or “they know more about me than people I’m closest to”. And you may even be a little uncomfortable because you are really not used to being understood.

Đây không phải là một thủ thuật. Bạn cảm thấy hiểu vì bạn đã. Và không, chúng tôi đã không theo dõi bạn – đúng hơn, chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu những câu chuyện, kinh nghiệm và phản hồi cuộc sống của ENTJ cho hàng trăm cuộc khảo sát của chúng tôi. Từng bước, thông tin chi tiết bằng cái nhìn sâu sắc, chúng tôi đã khám phá chính xác cách ENTJ suy nghĩ và những gì họ cần để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.

This is not a trick. You felt understood because you were. And no, we did not spy on you – rather, we spent years studying ENTJs’ life stories, experiences, and responses to hundreds of our surveys. Step by step, insight by insight, we discovered exactly how ENTJs think, and what they need to reach their full potential.

Đây là cách chúng tôi biết rằng nhiều thách thức bạn phải đối mặt và sẽ phải đối mặt trong tương lai đã bị các ENTJ khác khắc phục. Bạn sẽ không phải một mình ở đây đâu. Bạn chỉ cần học hỏi từ những sai lầm và thành công của người khác.

This is how we know that many of the challenges you’ve faced and will face in the future have been overcome by other ENTJs. You are not alone in this. You simply need to learn from mistakes and successes of others.

Nhưng để làm được điều đó, bạn cần một lộ trình phù hợp với nhu cầu của bạn. Cuộc sống là quá ngắn để vấp ngã xung quanh nắm bắt tại lời khuyên phân tán và mâu thuẫn có thể làm việc cho 95% dân số, nhưng không phải bạn. Bây giờ chúng ta cần đi sâu hơn vào tâm trí của ENTJ và trả lời “tại sao?”, “Làm thế nào?” Và “nếu như thế nào?”

But in order to do that, you need a roadmap that fits your needs. Life is too short to stumble around grasping at scattered and contradictory advice that may work for 95% of the population, but not you. We now need to go much deeper into the ENTJ mind and answer “why?”, “how?” and “what if?”.

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu lý do tại sao ENTJ hoạt động theo cách họ làm? Điều gì thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn? Những gì bạn sợ và những gì bạn bí mật mơ ước? Làm thế nào bạn có thể mở khóa tiềm năng thật sự, đặc biệt của bạn, trong khi cũng đúng với bạn là ai?

Are you ready to learn why ENTJs act in the way they do? What motivates and inspires you? What you are afraid of and what you secretly dream about? How you can unlock your true, exceptional potential, while also staying true to who you are?

Học viện của chúng tôi cung cấp lộ trình hướng tới bạn tập trung hơn, tự tin và thành công hơn. Nó không dành cho tất cả mọi người – bạn cần phải sẵn sàng để thử thách bản thân, đối mặt với nỗi sợ của bạn, và để hỏi và trả lời các câu hỏi mà bạn chưa tự hỏi trước đây. Đây không phải là giải pháp khắc phục nhanh, cũng không phải là lối tắt dễ dàng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn phát triển và trở thành người bạn có ý nghĩa, không chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn một mặt nạ thoải mái để đưa vào.

Our Academy provides a roadmap towards a more focused, confident, and successful you. It’s not for everyone – you need to be willing to challenge yourself, to face your fears, and to ask and answer questions you haven’t asked yourself before. This is not a quick-fix solution, nor an easy shortcut. Our goal is to help you grow and become the person you are meant to be, not to simply give you a comfortable mask to put on.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình của bạn? Sau đó tiếp tục đến phần tiếp theo. Chúng tôi sẽ chờ đợi bạn trong Học viện.

Are you ready to begin your journey? Then continue to the next section. We’ll be waiting for you in the Academy.

———-

Tác giả: 16 Personality

Link bài gốc: ENTJ PERSONALITY (“THE COMMANDER”)

Dịch giả: Phạm Thu Hương – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: [Tên dịch giả] – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

READ  Đổ màu trong Photoshop như thế nào? Utphighschools.Vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud